Szkolenia AutoCAD

Szkolenia AutoCAD

Szkolenie AutoCAD na miejscu u Klienta!

Zapraszamy na szkolenia z obsługi AutoCAD-a prowadzone u Państwa w firmie. Od dziś każdy zainteresowany Klient nie musi dojeżdżać na szkolenie, ponieważ to szkolenie „przyjedzie” do Klienta. Nie ruszając się z firmy, pracując na swoim stanowisku pracy i przy swoim komputerze możesz zostać przeszkolony. Dzięki temu szkolisz się na własnych ustawieniach komputera i programu. Nie ma obawy, że po powrocie ze szkolenia nagle na własnym komputerze coś działa inaczej.

Szkolenia AutoCAD

Oferujemy szkolenia w zakresach:

ZAKRES SZKOLENIA PODSTAWOWY:

Środowisko, menu programuUruchamianie aplikacji, interfejs aplikacji, menu rozwijalne (górne), paski narzędzi, okno poleceń (tekstowe), ekran graficzny, menu kursora, linia statusowa, położenie plików, budowa drzewa katalogów, klawisze funkcyjne, pomoc, okna dialogowe.
Zarządzanie nowymi rysunkamiTworzenie nowych rysunków (kreator, szablony).
Otwarcie wielu rysunków jednocześnie.
Zapisywanie rysunków.
Układy współrzędnychKartezjański układ współrzędnych bezwzględny i względny.
Biegunowy układ współrzędnych bezwzględny i względny.
Wprowadzenie do rysowaniaJednostki rysunkowe, rysowanie podstawowych obiektów (Auto / Polar Tracking, Object Snap Tracking).
Polecenie rysunkoweLinie konstrukcyjne (proste), okręgi, łuki, elipsy, polilinie, wieloboki, splajny, punkty, styl punktu, zmierz i podziel, filtry współrzędnych.
Warstwy i właściwości obiektuIdea warstw, tworzenie i zarządzanie warstwami, kolory i typy linii, filtry, cechy obiektu.
Polecenia ekranoweNawigacja (zoom, pan), podgląd, nazwane widoki, praca z rzutniami, przerysowanie i regeneracja rysunku, ustawienia rozdzielczości programu.
Tryb lokalizacjiStałe i chwilowe tryby lokalizacji.
Polecenia modyfikacjiWybór obiektów, wymazywanie, cofaj i odtwórz, przesuwanie i kopiowanie, obrót, skalowanie i rozciąganie, dopasowanie, odbicie lustrzane, odsunięcie równoległe, szyk (prostokątny, kołowy), przerywanie i rozbijanie obiektów, ucinanie, wydłużanie i przedłużanie, fazowanie i zaokrąglanie krawędzi, edycja polilinii, praca z uchwytami.
KreskowanieSposoby kreskowania, wzory kreskowania.
Opisy do rysunkuStyle tekstu, tekst jednowierszowy, tekst wielowierszowy, znajdowanie i zamiana tekstu, edycja tekstu, znaki specjalne.
WymiarowanieTypy wymiarów, szybkie wymiarowanie, nastawy wymiarowania, style wymiarowania, edycja wymiaru.
DrukowaniePodstawy funkcjonalności.

ZAKRES SZKOLENIA ZAAWANSOWANY:

Opcje i zmienne systemoweOkno dialogowe (opcje), ważniejsze zmienne systemowe.
Wybór obiektówUstawienia, metody wyboru obiektów, grupowanie obiektów.
Filtry obiektów i warstwFiltrowanie obiektów, filtrowanie warstw.
Parametry i więzyNadawanie parametrów, zakładanie więzów.
MultilinieRysowanie multilinii, style multilinii, edycja multilinii.
BlokiPodstawy tworzenia i edycji bloków.
Odnośniki zewnętrzneIdea i zastosowanie odnośników, edycja odnośników, zarządzanie odnośnikami, hiperłącza.
Łączenie i osadzanie obiektówMechanizm OLE, eksport danych z AutoCAD-a, import danych do dokumentu głównego – łączenie, osadzanie, import danych do AutoCAD-a, mechanizm Drag & Drop, edycja połączeń, Design Center.
Obrazy rastrowe i pliki pdfZarządzanie mapami bitowymi, podczytywanie plików pdf.
Obszar papieruArkusze, nastawy arkusza, tworzenie rzutni, praca z rzutniami, skalowanie rzutni, widoczność warstw z rzutni, rodzaje linii w rzutni.
Drukowanie zaawansowaneStyle wydruku, drukowanie wsadowe i elektroniczne.
Dostosowanie pasków narzędziTworzenie nowych stylów linii, proste rodzaje linii, złożone rodzaje linii.
Dane i blokiWyodrębnianie danych, bloki dynamiczne.

ZAKRES SZKOLENIA 3D:

WspółrzędneWspółrzędne punktu w przestrzeni, określanie współrzędnych, filtry współrzędnych, układy współrzędnych 3D, standardowe lokalne układy współrzędne, definiowanie lokalnych układów współrzędnych, reguła prawej dłoni.
Orientacja obiektów w 3DOrientacja obiektów w przestrzeni, punkty obserwacji i kompas, kamera i orbita, rzutnie i widoki.
Modelowanie 3DNarzędzia do modelowania 3D obiektów krawędziowych, poziom i wysokość obiektu, odcinek i polilinia 3D, podstawowe modelowanie obiektów bryłowych.
Bryły proste 3DWyświetlanie brył, parametry fizyczne brył, rzuty i przekroje.
Edycja 3DEdycja obiektów przestrzennych, zmiana położenia obiektów, szyk obiektów, ucinanie obiektów, fazowanie i zaokrąglanie obiektów, przekrój i przecięcie, operacje logiczne, cienkościenność.
AutoCAD
AutoCAD

Dofinansowanie szkolenia - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy pozwala na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców.

Kto może się starać o środki z KFS?

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

Na co możesz przeznaczyć środki?

Możesz otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika;
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki KFS możesz przeznaczyć na:

  • doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS;
  • kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy, w których wezmą udział Twoi pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za Twoją zgodą;
  • badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne;
  • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług szkoleniowych dofinansowanych z KFS?

Ponieważ:

  • Kompleksowo pomagamy pozyskać finansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleń (KFS). Firma CAD Perfekt załatwi za Ciebie wszelkie formalności związane ze złożeniem wniosku o dofinansowanie do Urzędu oraz rozliczy dofinansowanie po szkoleniu. Minimum włożonej pracy celem uzyskania maksimum korzyści ze szkolenia;
  • Masz pewność, że Twój wniosek jest profesjonalnie i merytorycznie przygotowany;
  • Informujemy Ciebie o terminach ogłaszania naborów wniosków o dofinansowanie.

Zapisy na szkolenia przyjmowane są drogą elektroniczną: biuro@cadperfekt.pl. Po więcej szczegółów zapraszamy pod numerem telefonu 602 334 702.