Finansowanie szkoleń

dofinansowanie

Od października 2011 roku firma CAD Perfekt została uprawniona do prowadzenia szkoleń dofinasowanych przez Urząd Pracy. Uprawnienie to potwierdzone jest stosownym zaświadczeniem, z którym możecie Państwo zapoznać się TUTAJ. Dzięki temu możemy wspierać rozwój i kwalifikacje zawodowe osób aktualnie nieposiadających pracy, a tym samym możemy przyczynić się do zmniejszenia bezrobocia. 

Również Krajowy Fundusz Szkoleniowy pozwala na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców.

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

Można otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika;
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki KFS można przeznaczyć na:

  • doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS;
  • kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy;
  • badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne;
  • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne należy złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.

Warto skorzystać z naszych usług szkoleniowych dofinansowanych z KFS, ponieważ:

  • Kompleksowo pomagamy pozyskać finansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleń (KFS)Firma CAD Perfekt załatwi za Ciebie wszelkie formalności związane ze złożeniem wniosku o dofinansowanie do Urzędu oraz rozliczy dofinansowanie po szkoleniu. Minimum włożonej pracy celem uzyskania maksimum korzyści ze szkolenia;
  • Masz pewność, że Twój wniosek jest profesjonalnie i merytorycznie przygotowany;
  • Informujemy Ciebie o terminach ogłaszania naborów wniosków o dofinansowanie.